អាសយដ្ឋាន

#860 ផ្លូវ53CC ភូមិទូលពង្រ សង្កាត់ចោមចៅ១ ខណ្ឌ័ពោធី៏សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

We are open 7 days a week from 7am to 9pm

ទូរស័ព្ទមកយើង

+855 78 801 051

+855 96 7266 256

អ៊ីមែល

hello@zhengmengcosmetics.com

zhengmengbusiness@gmail.com

zhengmengcustomerservice@gmail.com

 

Send message